Кат 1 – Business homes

Стан број 001

Стан број 002

Стан број 003

Стан број 004

Стан број 005

Стан број 006

Стан број 007

Стан број 010

Стан број 011

Dummy

Стан број 012

Стан број 013

Стан број 014

*за повеќе информации, кликнете или притиснете врз одреден стан