Сертификати

Компанијата е сертифицирана според квалитет и управување со системот ISO 9001:2008.

Elena Luka Home е овластен со сите лиценци за проектирање и градење во согласност со законските прописи Elena Luka Home зазема посебно место при грижата за безбедноста и здравјето на вработените и на животната средина.

Заштита и безбедноста при работа

Грижата за работниците за безбедност и здравјето во нашата компанија има приоритет:

  • Редовни медицински прегледи
  • Обуки
  • Соодветна опрема за безбедност работа

Животна средина, здравје и безбедност

  • Ресурси во согласност со прописите
  • Транспорт на отпадот до соодветните депонии
  • Редовно чистење на работниот простор

СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ

ВНАТРЕШЕН ДИЗАЈН

КАТНИ ГАРАЖИ

ЕКОЛОШКИ ОБЈЕКТИ

ВЛАДИНИ ОБЈЕКТИ

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ