Проектирање - Elena Luka Home

Проектирање

Проектирање, архитектонски решенија, дизајнерско изработување на цртежи и рендери по проект

Проектирање

Објектите кои ние ги проектираме се одликуваат со естетика и со функционалност. Секој детаљ се зема предвид, без оглед за која фаза се работи (поставување на кабли, цевки и осветлување).

Во понудите имаме и проектирање и архитектонски решенија, како и дизајнерско изработување на цртежи и рендери, по проект, со совети за одбирање на материјали и бои, распоред на мебел и останато.

ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИТЕ

Секоја градба е уникатна, но целокупниот процес од планирање до завршување на изведбата системски се применува за секој проект поодделно.

Ние се вклучуваме во почетокот на фазата на проектирање, така што можеме да управуваме поефикасно со целиот проект, да обезбедиме ефективни решенија за градбите и уште на почетокот да ги идентификуваме проблемите и предизвиците со цел полесно да ги имплементираме промените во дизајнот откако ќе започне изведбата ако за тоа има потреба.

Ова вклучува детално планирање кое е од суштинско значење за успешна изведба и навремено завршување на проектот и им овозможува на клиентот и нашиот тим да имаат јасна насока во сите фази на проектот.