Внатрешен дизајн и реновирање - Elena Luka Home

Внатрешен дизајн и реновирање

Нашиот тим е целосно посветен на изнаоѓање квалитетни и современи решенија за дизајнирање и реновирање на вашиот дом

Внатрешен дизајн

„Процесот на дизајнирање” е термин кој покрива сет од операции кои, ако се внимателно изработени од страна на дизајнерот, резултатот ќе биде темелно пресметано, добро осмислено дизајнерско решение кое ги задоволува потребите на клиентот во целост.

Процесот на дизајнирање не се сведува само на внатрешен дизајн, во една или друга форма, тој се аплицира во сите форми на дизајнирање и осмислување на крајниот производ.

ФАЗИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДИЗАЈНИРАЊЕ

• Состанок со клиент – разгледување на неговите барања

• Анализа на постојна состојба

• Концепт дизајн кој треба да биде одобрен од страна на клиентот

• Разработка на детален проект со предмер и договор за плаќање

• Презентација на финален проект

• Изработка на детален проект (спецификација на материјали и распоред по фази и детална пресметка за вкупните трошоци)

• Одобрување од страна на клиентот за негова реализација